Polityka prywatności

Informacje prawne

Uwagi ogólne

Emitel S.A. (zwana dalej: Emitel) prowadzi i administruje serwisami internetowymi pod adresami internetowymi www.emitel.pl, forum.emitel.pl, mux8.tv, mux.8.pl emimaps.emitel.pl (Serwisy), udostępnianym osobom korzystającym z Serwisów (Użytkownikom Serwisów). W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników Serwisów, Emitel prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów.

Odpowiedzialność

Serwisy mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Emitel nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisach, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisów. Emitel nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisów lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisów. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisów, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisach ponosi Użytkownik Serwisu.
Emitel przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisach, w wybranym przez Emitel  terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisów.

Prawa autorskie, własność przemysłowa

Wszelkie prawa do Serwisów, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisów oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwisy oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).
Korzystanie z Serwisów jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisów, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisów w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Emitel.
Logo EMITEL oraz inne słowa, znaki graficzne lub symbole identyfikujące EMITEL S.A. lub jego usługi, są znakami towarowymi firmy EMITEL S.A.
Inne słowa, znaki graficzne lub symbole w tym dokumencie, które identyfikują inne strony lub towary lub usługi innych podmiotów, mogą być znakami towarowymi lub znakami usług tych innych stron i pozostawać ich własnością.

Emitel chętnie zapozna się z kopią jakiejkolwiek innej publikacji, która cytuje lub korzysta z treści na stronach internetowych Emitel, jako źródła.

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisów, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisach lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisów, w tym dane Użytkowników Serwisów, są chronione zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Przetwarzane dane

W związku z prowadzeniem Serwisów, Emitel zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisów:
•    adresy e-mail przesyłane do Emitel przez Użytkowników Serwisów;
•    informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane Emitel przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych.
Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe Emitel uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Emitel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych lub podania danych przez osobę, która nie ukończyła 16 roku życia, jeżeli okoliczność ta nie była Emitel ujawniona.

Informujemy, że administratorem tych danych osobowych jest Emitel S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane będą przetwarzane w celu identyfikacji osób korzystających Serwisów. Każdy ma prawo wycofania przedmiotowej zgody w dowolnym momencie, a także możliwość dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania możliwości korzystania z Serwisów. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

Emitel nie przetwarza danych osobowych, chyba że:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Emitel w szczególności przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach statystycznych i analitycznych Emitel oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Emitel  – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Emitel (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

W związku z tym Emitel zastrzega sobie także prawo do powierzenia danych osobowych Użytkowników Serwisów w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. W takim wypadku dane osobowe mogą być powierzane i wykorzystywane wyłącznie w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w celu:
•    monitorowania ruchu w Serwisach,
•    monitorowania oglądalności Serwisów,
•    lub w innych w celach statystycznych i analitycznych Emitel
– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Emitel (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

Bezpieczeństwo w sieci – Potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych oraz rekomendowane środki ostrożności

Wypełniając obowiązek wynikający z Art. 175e. 1. ustawy Prawo Telekomunikacyjne zamieszczamy link do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na której prezentowane są informacje o:
1) potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
2) rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
3) przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami prezentowanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej poprzez uruchomienie odnośnika do strony:

https://cik.uke.gov.pl/uslugi-teleko/

Przykładowe źródła dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa korzystania z sieci telekomunikacyjnych: