RSTVRSTV

EmiTel

to wiodący operator naziemnej

infrastruktury radiowo-telewizyjnej

w Polsce

RSTV

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zarejestrował połączenie spółek EmiTel sp. z o.o. oraz RS TV S.A. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie całego majątku RS TV S.A. przez spółkę EmiTel sp. z o.o. Z dniem połączenia spółka EmiTel Sp. z o.o. z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki RS TV S.A.

Obecnie w obrocie prawnym funkcjonuje zatem wyłącznie Spółka: EmiTel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482636, o kapitale zakładowym: 11.500.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 527-27-03-675, REGON: 146945210.

Opisane powyżej zmiany są uwidocznione w wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców EmiTel sp. z o.o., który mogą Państwo pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.