Dyrekcja - sekretariatHead Office

EmiTel

to wiodący operator naziemnej

infrastruktury radiowo-telewizyjnej

w Polsce

Dyrekcja

Dyrekcja Warszawa (Siedziba Spółki)

EmiTel sp. z o. o.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

tel.: 22 578 33 01
fax: 22 578 33 02
sekretariat@emitel.pl

Dyrekcja Kraków 

EmiTel sp. z o. o.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków

tel.: 12 627 31 00
fax: 12 627 31 02
   

 

EmiTel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482636, o kapitale zakładowym: 11`500`000,00 zł, posiadająca numer NIP: 527-27-03-675, REGON: 146945210.