Informacje prawneGeneral information

EmiTel

to wiodący operator naziemnej

infrastruktury radiowo-telewizyjnej

w Polsce

Informacje prawne

Uwagi ogólne

EmiTel S.A. (zwana dalej: Emitel) prowadzi i administruje serwisem internetowym pod adresem www.emitel.pl (Serwis), udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom Serwisu). W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników Serwisu, Emitel prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

 

Odpowiedzialność

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Emitel nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisu. Emitel nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu.
Emitel przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez Emitel  terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).
Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Emitel.

 

Ochrona prywatności

 

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

Przetwarzane dane

 

W związku z prowadzeniem Serwisu, Emitel zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:

  • adresy e-mail przesyłane do Emitel przez Użytkowników Serwisu;
  • informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane Emitel przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników Serwisu.

 

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe Emitel uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Emitel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych.

 

Dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym, a także podane adresy e-mail, mogą być przetwarzane przez Emitel – po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody - dla celów marketingu towarów i usług oraz towarów i usług innych podmiotów, wobec których Emitel jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.

 

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

 

Emitel nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że:

  • wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
  • dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Emitel, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Emitel zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu:

  • monitorowania ruchu w Serwisie,
  • monitorowania oglądalności Serwisu.
     

 

Bezpieczetwo w sieci - Potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych oraz rekomendowane środki ostrożności

 

Wypełniając obowiązek wynikający z Art. 175e. 1. ustawy Prawo Telekomunikacyjne zamieszczamy link do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na której prezentowane są informacje o:

 

1) potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;

 

2) rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;

 

3) przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami prezentowanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej poprzez uruchomienie odnośnika do strony:

 

www.uke.gov.pl/bezpieczenstwo-w-sieci-856 

 

 

Przykładowe źródła dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa korzystania z sieci telekomunikacyjnych:

 

 

 

Dysponujemy bazą kilkuset obiektów nadawczych i komunikacyjnych (w tym obiekty o wysokości ponad 300 metrów), obejmującą swym zasięgiem kluczowe lokalizacje w Polsce.

 

Informacje o planowanych przerwach na obiektach nadawczych.