zmiana

30.10.2015

Informujemy, że w dniu 30 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zarejestrował połączenie spółek Emitel sp. z o.o. oraz Romford Investments sp. z o.o.. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie całego majątku Romford Investments sp. z o.o. przez spółkę Emitel sp. z o.o. Z dniem połączenia spółka Emitel Sp. z o.o. z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Romford Investments sp. z o.o.

Obecnie w obrocie prawnym funkcjonuje zatem wyłącznie Spółka: Emitel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482636, o kapitale zakładowym: 11.500.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 527-27-03-675, REGON: 14694521.

12.10.2015

W dniu 9 października 2015 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) opublikował dokument zatytułowany  „Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli publiczne koszty monopolu na rynku” (raport ZPP). Podstawową tezą i zarazem wnioskiem płynącym z lektury dokumentu jest stwierdzenie, jakoby „Podczas konkursu na częstotliwości telewizji mobilnej doszło najprawdopodobniej do antykonkurencyjnej zmowy pomiędzy czołowymi operatorami telefonii komórkowej w Polsce, jak wykazał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W jego efekcie na polskim rynku radiodyfuzji zaistniał monopol – koszty cyfryzacji telewizji zostały zawyżone o kilkaset milionów złotych, a zyski z tego tytułu płyną za granicę„.

W odniesieniu do zawartego w raporcie twierdzenia, jakoby  w lipcu 2011 roku, w zakresie usług technicznego operatora Multipleksu 1 telewizji cyfrowej „Emitel nie przedstawił Telewizji Polskiej najtańszej oferty” Emitel zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy informuje, że:

1) Zamówienie  w zakresie usług technicznego operatora Multipleksu 1 telewizji cyfrowej stanowiło zamówienie uzupełniające udzielone w ramach wcześniej zawartej umowy na „usługę operatora technicznego Multipleksu Cyfrowego DVB-T” (Multipleksu 3), w wyniku przetargu nieograniczonego, w którym Emitel złożył najtańszą ofertę, w której to umowie udzielenie takiego zamówienia uzupełniającego było przewidziane.

2) Prawidłowość trybu udzielenia tego zamówienia potwierdzona została prawomocnym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 1295/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. wydanym na skutek odwołania wniesionego przez INFO-TV-FM Sp. z o.o., którego treść zamieszczamy.

W odniesieniu do zawartego w raporcie twierdzenia, jakoby „[…] poza sięgającymi szacunkowo ok. 477 milionów złotych stratami, wynikającymi z rzeczywistego braku konkurencji, spowodowanego m.in. porozumieniem zawartym przy konkursie na częstotliwości telewizji mobilnej, na cyfryzacji polskiej telewizji naziemnej, a ściślej rzecz biorąc – na monopolizacji rynku, sumy liczone w miliardach zarobiły firmy reprezentujące zagraniczny kapitał.” Emitel informuje, że zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, zamówienia uzyskane przez Emitel od Telewizji Polskiej w zakresie obsługi technicznej multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej (Multipleks 3) lub emisji poszczególnych kanałów TV (Multipleks 1) udzielone zostały zgodnie z regułami konkurencji, realizowanymi w przepisach regulujących udzielanie zamówień publicznych, w szczególności w procesie konkurencyjnym obejmującym usługi w ramach Multipleksu 3, w którym Emitel złożył najtańszą ofertę, tańszą o około 340 milionów złotych od oferty konkurencyjnej.

W rzeczywistości bowiem:

– w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „usługę operatora technicznego Multipleksu Cyfrowego DVB-T”, wpłynęły do Telewizji Polskiej dwie konkurencyjne oferty:

1) Polskich Sieci Nadawczych Sp. z o.o. w Warszawie, z ceną wynoszącą 956.370.020,38 zł

2) TP Emitel Sp. z o.o. w Krakowie (obecnie Emitel Sp. z o.o. w Warszawie), z ceną wynoszącą 615.660.666,25 zł

Ta okoliczność została w raporcie ZPP pominięta;

– INFO-TV-FM Sp. z o.o. w ogóle nie złożyła w tym przetargu oferty. Ta okoliczność została w raporcie ZPP pominięta;

– tym samym wyliczenie kwoty rzekomych strat oparte jest na porównaniu wartości rzeczywiście udzielonych zamówień z hipotetycznymi wartościami ofert, które nie zostały złożone.

– wybór faktycznie złożonej w przetargu nieograniczonym (a nie domniemanej) konkurencyjnej w stosunku do Emitela oferty, oznaczałby wybór oferty droższej o około 340 milionów złotych, zatem o żadnych stratach lub liczonych „w miliardach złotych” „zarobkach” jakichkolwiek podmiotów wywołanych rzekomym brakiem konkurencji w ogóle nie może być mowy, zwłaszcza że twierdzenia o wysokości tych „zarobków” opiera się na porównywaniu wartości księgowej „aktywów netto Emitela” z rynkową wyceną wartości spółki, które są nieporównywalne.

—-

-> Zawiadomienie o wyniku przetargu

-> Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zygry
gmina Zadzim, powiat poddębicki, województwo łódzkie

Cena – 1 300 000 zł

Do zbycia przeznaczona jest część nieruchomości wraz z zabudowaniami. (grunt o pow. ok. 13 000 m2, budynek pow. użytkowa 1152 m2) Nieruchomość znajduje się na obrzeżach miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 73.

Nieruchomość zabudowana jest:

  • budynkiem techniczno biurowym
  • budynkiem magazynu paliw
  • budynkiem stacji transformatorowej,

Na terenie znajdują się: wiata stalowa na 4 stanowiska, zbiornik ppoż, studnia głębinowa, szambo, drogi wewnętrzne utwardzone trylinką oraz chodniki betonowe z płyt.

Nieruchomość jest ogrodzona. Teren do sprzedaży zostanie wyodrębniony geodezyjnie. Na terenie nieruchomości funkcjonuje obiekt nadawczy. Budynek techniczno biurowy wyposażony w instalację co (miejscowa – piec na olej opałowy), instalacje wodociągową z własnego źródła zasilania, instalację kanalizacyjną (szambo), instalacje elektryczną

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim nieruchomość oznaczona jako tereny infrastruktury nadawczej i retransmisyjnej oraz tereny dolesień.

gmina Szczecin, powiat Szczecin, województwo zachodniopomorskie

Szczecin jest miastem na prawach powiatu, stolicą województwa zachodniopomorskiego, w północnozachodniej części Polski.

Obiekt położony w północnej części miasta, w dzielnicy Warszewo, przy ul. Poznańskiej 3d. Do wynajmu przeznaczone są pomieszczenia o pow. ok. 300 m2, usytuowane na pierwszym piętrze budynku technicznego.

Stawka czynszu – 20 zł / m2 miesięcznie + podatek VAT 23%

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie obiektu technicznego, z dostępem do drogi publicznej. Droga dojazdowa do budynku wykonana w części z płyt betonowych typu Trylinka, w dobrym stanie technicznym.

Na terenie nieruchomości dostępne są miejsca parkingowe.

Przewidziana pod wynajem powierzchnia składa się z dwóch pomieszczeń, oddzielonych od siebie stalową ścianą. W przypadku jej likwidacji otrzymujemy jedną dużą powierzchnię.

Wejście do pomieszczeń odbywa się ze wspólnej klatki schodowej, na której znajduje się toaleta. Pomieszczenia w średnim stanie technicznym, wyposażone w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, linię telefoniczną. Na podłogach drewniany parkiet. Okna nowe plastikowe. W jednym większym pomieszczeniu w środkowej części znajduje się osiem filarów podtrzymujących konstrukcję sufitu.
Część powierzchni ze wzmocnionym stropem.

Sławoborze
gmina Sławoborze, powiat swidwińskii, województwo zachodniopomorskie

Sławoborze to gmina położona w środkowej części województwa zachodniopomorskiego. W bezpośredniej bliskości, przy granicy gminy przebiega droga krajowa relacji Szczecin – Gdańsk, a na południe od gminy przebiega modernizowany ciąg dróg wojewódzkich łączący Świnoujście z centrum Polski.

Do zbycia przewidywane są części działki o nr ewidencyjnym 5/1 zlokalizowane w miejscowości Sławoborze(Sławoborze, obręb Trzciana) – o pow. ok. 5 ha (rodzaj użytków – grunty rolne) – prawo własności gruntu.
Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie. Działki znajdują się w sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego.

Cena 100 000 zł

Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczystej nr KO2B/00017016/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Świdwin.
W planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod obiekt telekomunikacyjny.

Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie lasów i pól uprawnych W odległości ok. 1 km znajdują się zabudowania mieszkalne.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tereny telekomunikacyjne. Możliwość przeznaczenia działki na cele rolnicze, lub złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefoniczny – tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:

Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków
Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Sławoborze

gmina Olsztyn, powiat Olsztyn, województwo warmińsko – mazurskie

Olsztyn – dzielnica Pieczewo- w sąsiedztwie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych.

Do zbycia przewidywane są części działek o nr 4/7 i 4/16 – zlokalizowane w Olsztynie, przy ul. Masztowej 1 (Olsztyn, obręb 0099- Olsztyn) – o pow. ok. 4 ha – prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie.

Cena – 3 000 000 zł

Nieruchomość znajduje się na terenie dzielnicy Pieczewo, na osiedlu Piękna Góra- w sąsiedztwie byłego poligonu wojskowego

Nieruchomość graniczy z jeziorem Skanda, w pobliżu znajduje się duża piaszczysta plaża oraz nieodległe piaszczyste i strome leśne urwisko – tworzą wspaniałe miejsce do wypoczynku. Dookoła prawie całego zbiornika można przejść ścieżką.

W planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod:; zieleń krajobrazową ekologiczną – z dopuszczoną zabudową zgodną z planem (dz. 4/7). Dla dz. 4/16 – dopuszczalna infrastruktura telekomunikacyjna, drogi, przestrzeń publiczna, brak ustalonej linii zabudowy.

Z uwagi na sąsiedztwo byłego poligonu wojskowego (z planowanym przekształceniem w osiedle mieszkaniowe wraz z terenami rekreacyjnymi) oraz XIX- wiecznego majątku Piękna Góra – nieruchomość proponowana do zbycia posiada atrakcyjną lokalizację i potencjał inwestycyjny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefoniczny.

Dane kontaktowe:

tel. 508197370
e-mail: Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Olsztyn, ul. Masztowa
Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków

Niegowa
gmina Niegowa, powiat myszkowski, województwo śląskie

Niegowa, miejscowość na terenie obszaru Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Obiekt położony na obrzeżach miejscowości.

Do wynajmu przeznaczone są pomieszczenia o pow. ok. 480 m2, usytuowane na 8 piętrach (od 1 do 8 kondygnacji) budynku technicznego.

Stawka czynszu –10 zł / m2 miesięcznie + podatek VAT 23 %
(dodatkowo koszty utrzymania i zużytych mediów)

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie obiektu technicznego, z dostępem do drogi publicznej.

Pomieszczenia znajdujące się na poszczególnych kondygnacjach składają się z trzech pokoi, pomieszczeń socjalnych oraz korytarza. Pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym. Budynek wyposażony jest w instalację kanalizacyjną, wodną oraz elektryczną. W budynku zainstalowana i sprawna winda, klatka schodowa jest dość wąska.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zainteresowanych najmem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:

Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków
Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Niegowa

09.10.2015
gmina Miłki, powiat giżycki, województwo warmińsko – mazurskie

Gmina Miłki leży w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich, na południe od Giżycka.

Wieś Miłki położona jest ok. 15 km na południe od Giżycka. Niewątpliwym walorem gminy są przede wszystkim przepiękne pagórkowate tereny z wąskimi, rynnowymi jeziorami tworzącymi szlak: Wojnowo – Buwełno – Ublik Mały (tzw. Zielone Jezioro) z malowniczo położonymi nad nimi miejscowościami: Kleszczewem, Marcinową Wolą, Wyszowatem , czy Konopkami Wielkimi. Dziewicze Bagna Nietlickie i zanikające jezioro Wąż stanowią ostoję dzikiej zwierzyny i ptactwa. Nad małymi, położonymi wśród lasów jeziorami w okolicach Bielskich i Danowa można znaleźć ciszę i spokój

Gmina Miłki posiada sieć dróg umożliwiających łatwy dojazd do wszystkich miejscowości.

Do zbycia przewidywane są niezabudowane działki w Miłkach, przy ul. Jeziornej, o nr:
208/4 – o pow. 2, 2890 ha
208/5 o pow. 2,4844 ha
Ogółem powierzchnia do zbycia – 4,7734 ha.

Działki znajdują się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego. Po uzgodnieniu istnieje możliwość sprzedaży mniejszych działek.

Cena – 700 000 zł

Działki wpisane są w Księdze Wieczystej nr OL1G/00023801/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych Giżycko.

W planie zagospodarowania przestrzennego działki przewidziane są pod usługi turystyczno- sportowo – bez możliwości zabudowy mieszkaniowej, położone częściowo w strefie ochrony jeziora.

Teren przedmiotowych działek to oznaczony symbolem 2UT/US obszar łąk, pastwisk, upraw polowych i nieużytków przeznaczony na usługi turystyczno – sportowe bez mieszkalnictwa, położony częściowo w strefie ochronnej jeziora. Nowe obiekty kubaturowe, w zasadzie parterowe, architekturą, detalem i użytymi materiałami powinny nawiązywać do tradycyjnej zabudowy terenu.

W sąsiedztwie przedmiotowych działek zlokalizowane jest Jezioro Wojnowo (działka nr 208/4 graniczy z jeziorem).

Grunty położone są na zboczu wzgórza, na pochyłym terenie, w sąsiedztwie Jeziora Wojnowo, lasów sosnowych oraz drogi wojewódzkiej Miłki- Rydzewo. Droga dojazdowa do przedmiotowych działek jest utwardzoną, wąską drogą asfaltową.

Granicę działki nr 208/4 z prawej strony wyznacza linia brzegowa jeziora, z lewej droga z przeznaczeniem na drogę gminną. Działka nr 208/5 sąsiadująca z drogą dojazdową do obiektu nadawczego oraz z drogą na działce nr 208/6 to grunty orne klasy IVb i VI oraz pastwiska trwałe klasy IV i V.

Przez Jezioro Wojnowo w Miłkach planuje się budowę drugiego traktu do przepłynięcia łódką na jezioro Śniardwy, dlatego też obszar ten stanie się atrakcyjny dla celów rekreacyjnych, i turystycznych. Pojawi się możliwość przepłynięcia tej trasy w dwóch przeciwnych kierunkach, a nie jak jest do tej pory, tylko w jedną stronę kajakiem.

Działki wyjątkowo atrakcyjne dla osób prowadzących działalność związaną z turystyką i rekreacją: np. bazy wypożyczania sprzętu wodnego, obsługi przystani na brzegach jezior, lub realizacje obiektów sportowo rekreacyjnych (boiska, pola golfowe).

Jagodnik
gmina Milejewo, powiat elbląski, województwo warmińsko – mazurskie

Jagodnik to wieś malowniczo położona wśród lasów w zachodniej części gminy Milejewo, bezpośrednio sąsiadująca z miastem Elbląg i gminą Elbląg. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wieś jest szczególnie predysponowana do rozwoju turystyki krajoznawczej i agroturystyki.

Cena – 250 000 zł

Do zbycia przewidywana jest niezabudowana części działki o nr ewidencyjnym 110, położona w miejscowości Jagodnik (Milejewo, obręb Jagodnik – rodzaj użytków – pastwiska i grunty orne o pow. ok. 5 ha. – prawo własności gruntu. Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie.

Działka do wydzielenia znajduje się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego.

Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczystej nr EL1E/00058498/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość znajduje się na obrzeżach miejscowości Jagodnik, przylega do kompleksu leśnego. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tereny telekomunikacyjne – możliwe jest złożenie wniosku o dokonanie zmiany w planie i dostosowanie do innych funkcji. Nieruchomość położona w obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyny Elbląskiej. Prowadzona polityka władz samorządowych sprzyja:

  • budowie odnawialnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe),
  • ochronie środowiska naturalnego (kanalizacja gminy),
  • tworzeniu strefy usług wokół rolnictwa (przetwarzanie produktów rolnych, zakłady rzemieślnicze i handlowe pracujące dla rolnictwa),
  • ochronie dziedzictwa kulturowego (ochrona konserwatorska zwartej zabudowy wsi, utrzymanie istniejącej sieci dróg wewnątrz wsi i w jej bezpośrednim sąsiedztwie),
  • zagospodarowaniu terenów sportowo – rekreacyjnych i szlaków turystycznych

Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie – siedziba Wojewody Lubuskiego i stolica województwa lubuskiego, zlokalizowany na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych.

Do zbycia przewidywane są niezabudowane działki (prawo użytkowania wieczystego) o nr:
380/2 – pow. 0,4930 ha
485 – pow. 0, 1098 ha
położone w Gorzowie Wlkp., przy ul. Podmiejskiej, w. obrębie Wawrów, jednostka ewidencyjna 0806101_1, M. Gorzów Wielkopolski

Cena – 300 000 zł

Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Gorzowa Wlkp. działka nr 380/2 wchodzi w obszar oznaczony symbolem PS – przemysłowo- produkcyjny i magazynowy, predysponowany do funkcji usług ogólno miejskich, natomiast działka nr 485 to obszar oznaczony symbolem MN – mieszkalnictwo jednorodzinne.

W sąsiedztwie działek znajduje się obiekt nadawczy oraz zabudowa usługowa (gabinety lekarskie, zakłady usługowe i hurtownie) oraz mieszkaniowa jednorodzinna.

Stan funkcjonalny przedmiotowych działek: dobry – teren jest niezależnym, odgrodzonym obszarem gotowym pod inwestycję handlową, usługową, istnieje również możliwość zabudowy mieszkaniowej.

Działki nadają się do zabudowy zarówno usługowej – jak i mieszkaniowej.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – z tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:

Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków
Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –  Gorzów Wlkp. Ul. Podmiejska